OneDrive


Feedback by UserVoice

How can we improve the OneDrive web experiences?

sepse kjo është e hapur në

Përsëri unë dosjet e mia janë messed up dhe kam marrë një mesazh duke thënë se unë nuk mund ta ruani skedarin , sepse kjo është e hapur në një kompjuter tjetër . Nuk është e vërtetë ..

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base